14 trekkingen per jaar

Unieke wensen combinatie

Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

14 trekkingen per jaar

Unieke wensen combinatie

Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

 • 14 trekkingen per jaar

 • Unieke wensen combinatie

 • Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

INHOUD

Contactgegevens
Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Organisatie
Artikel 3: Toepasselijkheid deelnemersreglement
Artikel 4: Voorwaarden voor deelname
Artikel 5: Deelname via abonnement
Artikel 6: Deelname via elektronische weg (e-commerce)
Artikel 8: Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname
Artikel 9: Inleg
Artikel 10: Geldigheid en annulering deelname
Artikel 11: prijzenpakket en trekking van de winnende lotnummers
Artikel 12: Speelgeheim
Artikel 13: Toekenning van de prijzen
Artikel 14: Kansspelbelasting
Artikel 15: Afdracht loterijopbrengst
Artikel 16: Afgelasting of uitstel
Artikel 17: Verval van het recht op uitbetaling van een prijs
Artikel 18: Onvoorziene gevallen
Artikel 19: Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens
Artikel 20: Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 21: Klachtenregeling
Artikel 22: Geschillen en beroep
Artikel 23: Wijziging reglement
Artikel 24: Slotbepaling

Contactgegevens

Impact Loterij B.V.
NDSM – Plein 36,
1033 WB Amsterdam
Telefoon: +31(0)883665434
Website: www.impactloterij.nl
E-mail: info@impactloterij.nl

Artikel 1: Algemeen

1. Het is Impact Loterij B.V. (hierna: Impact) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen toegestaan loterijen te organiseren, die niet zijn:
a. staatsloterijen, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid van de wet;
b. instantloterijen, zoals bedoeld in artikel 14a, tweede lid van de wet;
c. lotto’s zoals bedoeld in artikel 27a, tweede lid van de wet.

2. Eenieder die deelneemt aan de door Impact te organiseren loterijen is gebonden aan de bepalingen van dit reglement en de eventueel ter uitvoering hiervan gegeven voorschriften.

Artikel 2: Organisatie

1. Impact is statutair gevestigd te Amsterdam, onder KvK-nummer 66554047 en treedt op als rechthebbende en beheerder van de door de Kansspelautoriteit verstrekte meerjarige kansspelvergunning, met kenmerk 15899/ 01.296.265, voor de te organiseren loterijen.

2. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat Impact voldoet aan de wettelijke voorschriften en de voorwaarden verbonden aan de voor het organiseren van de loterijen verleende vergunning.

Artikel 3: Toepasselijkheid deelnemersreglement

1. Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle loterijen die door Impact georganiseerd worden onder de meerjarige loterijvergunning met kenmerk 15899/01.296.265.

2. Indien een of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement onverkort van kracht.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

1. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen staat open voor alle natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder en voor rechtspersonen. Indien een minderjarige deelnemer, minder dan achttien (18) jaar, die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, een prijs wint, dan wordt die niet uitgekeerd.

2. De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de door Impact te organiseren loterijen:
a. personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar;
b. personen die het beleid van Impact (mede) bepalen;
c. de uiteindelijk belanghebbende(n) van Impact;
d. leidinggevenden en personen op sleutelposities van Impact;
e. personen die betrokken zijn bij de trekkingen en de prijsbepaling, waaronder de notaris.

Impact stelt hiervoor een lijst op en zorgt voor regelmatige updates.

3. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen is mogelijk via online (e-commerce) en via fysieke verkoopkanalen.

4. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen krijgt invulling door het betalen van de prijs van een lot, ook wel de inleg genoemd. Deelnemers kunnen met meerdere loten aan een loterij deelnemen.

5. Impact vindt dat meedoen aan de loterij een spel moet blijven. Daarom is het aantal loten per deelnemer aan een maximum gebonden.

Het maximum aantal loten kan per loterij verschillen.

6. De deelnemer betaalt de inleg onmiddellijk en onherroepelijk door automatische incasso van de geregistreerde IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer van het verschuldigde bedrag op de IBAN NL71 INGB 0674 5988 22 van Impact Loterij (KiKa loterij) of NL18 INGB 0674 5988 06 (Make-a-wish loterij) of NL46INGB0105420247 (de Naamloterij) (Stichting Beheer Loterijgelden (KvK-nummer 66990084).

7. Indien betaling van de inleg niet of niet volledig heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de trekking, is geen sprake van deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een prijs.

Artikel 5: Deelname via abonnement

1. Aan de door Impact te organiseren loterijen kan worden deelgenomen via een abonnement en via eenmalige deelname. De deelnemer verleent hiervoor een (eenmalige) machtiging aan Impact voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag ten laste van zijn of haar IBAN (rekeningnummer).

2. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen via abonnement is uitsluitend mogelijk op basis van de door Impact te verstrekken deelnamebevestiging en nadat de Stichting Impact Loterij Beheer Loterijgelden, tenminste twee (2) dagen voorafgaand aan de desbetreffende trekking, het verschuldigde bedrag via automatische afschrijving heeft geïncasseerd.

3. Indien de (automatische) afschrijving, om welke reden ook, niet is geïncasseerd, of de afschrijving ten behoeve van de door Impact te organiseren loterij door de deelnemer of de bankinstelling is teruggeboekt, dan vervalt de deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een eventueel gewonnen prijs.

4. Impact vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

5. Impact kan vragen om voor deelname, voorafgaand aan de te verstrekken deelnamebevestiging en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie te verstrekken.

6. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan neemt Impact contact op met de deelnemer en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

7. Het opgegeven IBAN kan alleen worden gewijzigd door het opsturen van een kopie van een geldig identiteitsdocument en van een bewijs dat de bankrekening op naam staat van de deelnemer naar Impact.

8. Een machtiging voor automatische incasso wordt verleend tot wederopzegging.

Artikel 6: Deelname via elektronische weg (e-commerce)

1. Voor deelname aan de door Impact te organiseren loterijen langs elektronische weg gelden dezelfde bepalingen als voor de andere wijzen van deelname aan de door Impact te organiseren loterijen.

2. Impact vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

3. Impact kan desgewenst voor deelname via elektronische weg, en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie vragen. Daarna kan pas een deelnamebevestiging verstrekt en ontvangen worden.

4. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan neemt Impact contact op met hem of haar en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

Artikel 7: Speelwijze

De deelnemer ontvangt na betaling een of meer unieke lotnummers die kans geeft op extra prijzen. De deelnemer ontvangt bevestiging van zijn of haar deelname met een of meer loten via het betalingskenmerk dat de deelnemer van zijn of haar eigen bank ontvangt. Tevens ontvangt de deelnemer, na de eerste geslaagde betaling, een bevestigingsbericht van de loterij, met de unieke lotnummer(s). Bij het samenstellen van een lot bij de Naamloterij op basis van gekozen voornaam, zijn aanstootgevende namen en/of woorden en scheldwoorden niet toegestaan. Aanstootgevende namen en/of woorden en scheldwoorden worden uitgesloten van deelname.

 Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs. 

Artikel 8: Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1. Een aanvraag voor het deelnemen aan een door Impact te organiseren loterij kan:

2. De deelnemer die een eenmalig lot koopt doet met één (1) trekking mee. De deelname stopt daarna automatisch.

3. De deelnemer die via een abonnement speelt, kan wijzigingen van dit abonnement doorgeven. De deelnemer die het abonnement wenst te wijzigen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de website aan Impact kenbaar te maken, onder vermelding van het spelersnummer en het desbetreffende abonnement, zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging met de daarbij gewenste wijziging.

Impact zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt aangepast.

4. De deelnemer die via een abonnement speelt, neemt deel tot wederopzegging. De deelnemer die het abonnement wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de loterij website aan Impact kenbaar te maken, onder vermelding van de naam, het e-mailadres en lotnummer(s), zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging. Impact zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt beëindigd.

Artikel 9: Inleg

 1. Impact vermeldt de prijs van een deelnamebewijs, ook wel de inleg genoemd, op het fysieke deelnamebewijs (voor zover van toepassing) en op de websites van Impact (impactloterij.nl, www.kikaloterij.nl, makeawishloterij.nl en denaamloterij.nl)

 2. De prijs van een deelnamebewijs wordt tijdig vóór de verkoopperiode via de websites van de KiKaloterij (www.kikaloterij.nl), Make-A-Wish loterij (makeawishloterij.nl) en de Naamloterij (denaamloterij.nl) bekend gemaakt.

 3. De inleg voor de door Impact te organiseren loterijen ‘de KiKa loterij’, de Make-A-Wish loterij en de Naamloterij bedragen € 12,50 per lot. De KiKa-loterij kent vanaf 22 januari 2024 12 maandelijkse trekkingen op iedere 1e maandag van de maand en 2 extra trekkingen op de 3e maandag van juni en de 3e maandag van december. De Make-A-Wish loterij kent 12 maandelijkse trekkingen op de 1e maandag van de maand en 2 extra trekkingen op de 3e maandag van juni en de 3e maandag van december. De Naamloterij kent 12 maandelijkse trekkingen op de 1e maandag van de maand en 2 extra trekkingen op de 3e maandag van september (vanaf 2025) en de 3e maandag van december. Deelnemers aan de KiKa Loterij die voor 22 januari 2024 deelnemer werden, spelen met 13 trekkingen mee. Iedere deelnemer mag maximaal met drie (3) loten per trekking meedoen.

 4. De KiKa-loterij en De Make-A-Wish loterij bestaat uit een lotnummer gebaseerd op 7 cijfers. De Naamloterij bestaat uit een lotnummer gebaseerd op de voornaam van de deelnemer, gevolgd door een combinatie van unieke cijfers. De trekkingen van de geldprijzen vinden plaats door lotnummers te trekken uit alle verkochte en onverkochte loten en van de productprijzen alleen uit de verkochte loten waarmee de productprijzen gegarandeerd zijn. De Naamloterij kent ook de Hartjesprijs. Alle deelnemers van de Naamloterij maken kans op de Hartjesprijs. Deze hartjesprijs is een geldprijs die iedere trekking (14 x per jaar) wordt getrokken op naam. De waarde van de Hartjesprijs is 10 euro per hartje.

Artikel 10: Geldigheid en annulering deelname

1. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen is geldig nadat de deelnemer de kosten van een of meerdere loten, waarmee hij of zij speelt, heeft betaald en hem of haar daarvan een bewijs is verstrekt.

2. Deelname aan de door Impact te organiseren loterijen is alleen geldig als deze is geregistreerd in de centrale database van Impact. Indien de gegevens op het deelname- of betalingsbewijs afwijken van de in de centrale computer opgeslagen gegevens, dan gelden uitsluitend de in de centrale computer opgeslagen gegevens.

3. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude behoudt Impact zich het recht voor om een of meerdere deelnames of deelnemers te weigeren of deelnames ongeldig te verklaren.

4. Eventuele annulering van een deelname kan:

5. Annulering van een deelname aan een specifieke loterij kan uitsluitend plaatsvinden voordat de Stichting Impact Loterij Beheer Loterijgelden het verschuldigde bedrag ter incasso heeft aangeboden.

6. De deelnemer dient ervoor te zorgen voldoende saldo op zijn of haar rekening te hebben voor de kosten van een of meerdere loten waarmee hij of zij speelt. Impact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een niet gelukte incasso als gevolg van te weinig saldo op de IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer.

7. Indien een incasso voor een trekking van de desbetreffende loterij(en) vlak voor of na deze trekking door de deelnemer wordt ingetrokken, heeft de deelnemer voor die trekking meegespeeld en blijft de betalingsverplichting staan.

8. Een intrekking van de incasso vlak voor of na de trekking leidt te allen tijde tot een opschorting van het abonnement.

9. Indien betaling, van één of meerdere trekkingen van een abonnement waaraan betrokkene heeft deelgenomen, uitblijft of achteraf wordt gestorneerd, kan de deelnemer aangeschreven worden conform de richtlijnen van de Wet Incassokosten. Incassokosten kunnen in rekening worden gebracht nadat de deelnemer vruchteloos is aangemaand en waarbij de deelnemer een betaaltermijn van veertien (14) dagen is gesteld met vermelding van de hoogte van de incassokosten. Impact heeft geen verrekeningsrecht aangaande de BTW. Dat heeft tot gevolg dat incassokosten zullen worden verhoogd met de BTW.

Artikel 11: prijzenpakket en trekking van de winnende lotnummers

 • Prijzenpakket

1. Impact maakt het bij de desbetreffende loterij behorende prijzenpakket voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen bekend via haar eigen websites kikaloterij.nl, makeawishloterij.nl en denaamloterij.nl

2. Het prijzenpakket van de door Impact te organiseren loterijen kan bestaan uit geldprijzen, prijzen in natura, of een combinatie daarvan. Het prijzenpakket kan zowel gegarandeerde als niet gegarandeerde, alsmede te delen prijzen bevatten.
Door de methodiek van de loterijen waarbij bij de KiKa Loterij en de Make-A-Wish Loterij een uniek 7-cijferig lotnummer kan worden getrokken uit het hele lotnummer universum en bij de Naamloterij een uniek lotnummer gebaseerd op voornaam en een combinatie van unieke cijfers, is het mogelijk dat bepaalde prijzen niet vallen. In dat geval worden deze prijzen bij de volgende trekking opnieuw aangeboden. Een deel van de prijzen wordt bij meerdere winnaars evenredig onder hen verdeeld. Mocht bij de Naamloterij de hoofdprijs van 1 miljoen of 100.000 euro in een trekking meerdere keren vallen, dan wordt de prijs verdeeld over de winnaars. In dat geval ontvangen de twee winnaars ieder de helft van de prijs (500.000 euro)

3. Impact reikt geldprijzen en prijzen in natura boven de € 449,- uit op een nader, in overleg met de prijswinnaar(s), vast te stellen wijze. De overige geldprijzen worden automatisch bijgeschreven op de IBAN (rekeningnummer) van de desbetreffende winnaar(s).

4. Uitsluitend loten waarvoor de volledige inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn.

 • De trekking van de winnende lotnummers

1. De trekking van de winnende lotnummers gebeurt in het openbaar.

2. De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. De notaris maakt proces-verbaal op van de trekking en de gevolgde procedure.

3. Impact maakt de trekkingsdata bekend via in ieder geval haar eigen websites (www.kikaloterij.nl) , (makeawishloterij) en (denaamloterij.nl)

4. Bij de trekkingen wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De notaris stelt per trekking vast dat daarvan gebruik wordt gemaakt en dat alleen betaalde en geldige loten in de trekking voor de prijzenpot, , bij de prijsbepaling worden betrokken.

5. Het resultaat van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vast welke prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers en legt dit vast in het proces-verbaal.

6. De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van de notaris. De trekking van de prijzen vindt plaats door uit het hele lotnummer universum, lotnummers te trekken die vervolgens overeenkomen met cijfers van verkochte loten. Het vallen van specifieke prijzen, waaronder de hoofdprijs, is daarmee niet gegarandeerd. De productprijzen worden getrokken uit alle verkochte loten. Deze prijzen vallen derhalve gegarandeerd.

7. Het recht op het verkrijgen van een prijs vervalt indien er geen tijdige of volledige betaling voor de desbetreffende loterij heeft plaatsgevonden.

8. Betaling heeft plaatsgevonden indien het aan Impact verschuldigde bedrag op de rekening van Stichting Impact Loterij Beheer Loterijgelden is bijgeschreven.

Artikel 12: Speelgeheim

1. Winnaars van prijzen bij Impact zijn anoniem. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke instemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

2. Impact kan winnaars van de Hoofdprijs en de fysieke prijzen vragen mee te werken aan publiciteitsactiviteiten voor Impact. De deelnemer is te allen tijde vrij om dat te weigeren.

Artikel 13: Toekenning van de prijzen

1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Impact beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Iedere prijswinnaar krijgt zijn of haar prijs automatisch toegestuurd, wanneer de loterij over deze gegevens beschikt.

2. Voordat prijzen boven de € 449,- worden uitgekeerd, vindt een extra controle van leeftijd en identiteit plaats. Daarbij wordt geverifieerd of de prijswinnaar (bij het aanschaffen van het deelnamebewijs) 18 jaar of ouder is en voldaan heeft aan alle eisen om een geldige deelnemer te zijn, alvorens tot uitbetaling over te gaan.

Bij de controle neemt Impact contact op met de deelnemer en vraagt hem of haar om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de uitbetalingsprocedure beëindigd

3. Winnaars van de hoofdprijzen (vanaf € 500,-) kunnen worden uitgenodigd op het kantoor van Impact in Amsterdam. Legitimatie aan de hand van een geldig identiteitsdocument is daarbij verplicht.

4. Bij de door Impact te organiseren loterijen kan een deelnemer zijn of haar productprijs claimen. Impact zal de geclaimde prijs binnen eenentwintig dagen na de trekking bij de prijswinnaar (laten) afleveren of deze per post, e-mail of telefonisch informeren over de wijze waarop hij of zij de prijs kan verkrijgen.

5. Impact maakt de prijswinnende lotnummers bekend via kikaloterij.nl, makeawishloterij.nl en denaamloterij.nl

6. Impact informeert de winnaars elektronisch (o.a. via e-mail) over de door hen gewonnen prijzen in natura en hoe die worden afgeleverd. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

7. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

8. Minderjarigen zijn te allen tijde van deelname uitgesloten, zelfs wanneer hun ouder of voogd hiervoor toestemming heeft gegeven. Als bij controle blijkt dat de speler een valse geboortedatum heeft opgegeven, kan hij of zij geen aanspraak maken op de prijzen.

Artikel 14: Kansspelbelasting

1. Prijzen boven € 449,- worden met de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting belast.

2. Impact neemt bij de door haar te organiseren loterijen de kansspelbelasting voor prijzen in natura voor eigen rekening en draagt deze af aan de Belastingdienst.

3. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting verschuldigd is, houdt Impact de belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Artikel 15: Afdracht loterijopbrengst

1. Impact organiseert loterijen waarvan van de volledige opbrengst minimaal 40% en maximaal 80% ten goede komt aan doelen van algemeen belang. Ten minste 80% daarvan komt ten goede aan begunstigden die de Belastingdienst heeft aangewezen als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

De bij Impact aangesloten goede doelen kunnen onder andere, maar niet alleen, actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu.

Artikel 16: Afgelasting of uitstel

1. Impact is gerechtigd een loterij geheel of gedeeltelijk af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van Impact bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 17: Verval van het recht op uitbetaling van een prijs

1, Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één (1) jaar na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Onvoorziene gevallen

1. In gevallen waarin het reglement, naar het oordeel van Impact, niet of niet duidelijk voorziet, beslist Impact.

Artikel 19: Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

1. Om te kunnen deelnemen aan de door Impact te organiseren loterijen verstrekt de deelnemer vrijwillig persoonsgegevens. Deelnemen betekent dat de deelnemer actief instemt met de voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit deelnemersreglement.

2. Impact respecteert de privacy van de deelnemer en de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en houdt zich bij het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

3. Impact heeft de bescherming van de privacy van de deelnemer uitgewerkt in haar Privacy Policy. De verklaring is te vinden op de websites van Impact ( impactloterij.nl , kikaloterij.nl ) (makeawishloterij.nl) en (denaamloterij.nl).

Artikel 20: Aansprakelijkheid en overmacht

1. Impact is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

 • onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;

 • storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;

 • eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;

 • het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterijen;

 • overige door derden verrichtte handelingen.

Artikel 21: Klachtenregeling

1. Een deelnemer kan zijn of haar bezwaren over de dienstverlening van Impact kenbaar maken overeenkomstig de klachtenregeling van Impact. De klachtenregeling is te vinden op de website van Impact (impactloterij.nl).

Artikel 22: Geschillen en beroep

1. De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomend uit of verband houdend met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 23: Wijziging reglement

1. Impact maakt wijzigingen van het reglement, alvorens in werking te treden, bekend via haar website. Op wijzigingen kan eerst beroep worden gedaan na inwerkingtreding.

Artikel 24: Slotbepaling

 1. Dit reglement is op 31 augustus 2021 door het bestuur vastgesteld en is op 1 oktober 2021 in werking getreden.

 2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Deelnemersreglement Impact 2024.

 3. Een exemplaar van dit reglement is gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van Impact of te downloaden via de websites van Impact (impactloterij.nl, kikaloterij.nl, makeawishloterij.nl en de naamloterij.nl).

Deelnemers­reglement